ایجاد انسجام بین مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی، نیازمند گردآوری مجموعه پروژه‌های ذیل طرح نجات دریاچه ارومیه در قالب یک مجموعه واحد و اخذ مصوبه هیئت‌وزیران به منظور اجرایی کردن آن در هر سال است. بدین منظور شرکت مهندسین مشاور آب و محیط‌زیست پایدار شریف در قالب پروژه «مدیریت فنی و بودجه طرح ملی نجات دریاچه ارومیه» به عنوان واحد مدیریت فنی و بودجه دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، وظیفه انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تهیه پیش‌نویس مصوبه هیئت‌وزیران را داشته که یکی از بخش‌های این مصوبه، اهداف کمی و میزان اعتبار موردنیاز جهت اجرای هر یک از پروژه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی است. پس از تنظیم پیش‌نویس این مصوبه در سازمان برنامه و بودجه کشور و توزیع اعتبارات موردنیاز دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرایی مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، این پیش‌نویس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیرخانه هیئت دولت ارسال و به محض تصویب توسط هیئت دولت، توسط سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌گردد. اقدام نهایی این‌که واحد مدیریت فنی و بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه با همکاری سازمان برنامه و بودجه به ارائه پیشنهادات نحوه تخصیص و پرداخت اعتبارات طرح نجات دریاچه ارومیه بین پروژه‌های اجرایی دستگاه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب موافقت‌نامه‌‌های پروژه‌ها مبادرت می‌ورزد.

مستندات